بسم الله الرّحمن الرّحیم

گناهانی که باعث لَعنِ انسان می شود – 5

 

1 -  آوازه خوانی ورقّا صی زن .


قالَ الصّادِقُ (علیه السلام ) :


وَالمُغَنِّیَةُ مََلعُونَةٌ ...


امام صادق ( ع ) فرمود :


زن آوازه خوان ، ملعون است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

2 -  إعتناء نکردن به پدر ومادر (عاق والدین)


قالَ رَسُول اللهُ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثَةٌ لَعَنَهُمُ اللهُ تَعٰالٰی : رَجُلٌ رَغِبَ عَن وٰالِدَیهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ رَجُلٍ وَإِمرَأَةٍ یُفَرِّقُ بَینَهُمٰا ثٌُمَّ یَخلُفُ عَلَیهٰا مِن بَعدِهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ المُؤمِنِینَ بِالأَحٰادِیثِ لِیَتَبٰاغَضُوا وَیَتَحٰاسَدُوا .


رسول خدا (ع) فرمود :


سه کسند ، خدا آنهارا لعنت کرده است : کسی که به پدر ومادرخود بی اعتنا یی کند ، وکسی که میان مرد وزنی سعایت کند، تامیان آنها جدایی افکند وسپس خودش با زن او ازدواج کند ، وکسی که میان مؤمنان سخن چینی کند ، تا آنان نسبت به یکدیگر دشمنی وحسادت ورزند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

3 -  إمرارمعاش ازدرآمد زن آوازه خوان ورقّاصة .

 

قالَ الصّادِقُ (علیه السلام ) :


وَالمُغَنِّیَةُ مََلعُونَةٌ وَمَن آوٰاهٰا وَآکِلُ کَسبِهٰا مَلعُونٌ .


امام صادق ( ع ) فرمود :


زن آوازه خوان ورقّاصة ملعون است وکسی که اورا سرپناه دهد وازدرآمداوامرارمعاش کند ملعون است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

4-  امرکننده به معروف که خود آن را ترک می کند .


قالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ اللهُ الآمِرِینَ بِالمَعرُوفِ اَلتّٰارِکِینَ لَهُ ، وَالنّٰاهِینَ عَنِ المُنکَرِ اَلعٰامِلِینَ بِهِ .


علی (ع ) فرمود : خداوند لعنت کند برکسانی که امربه معروف می کنند وخود آنرا ترک می نمایند ، ونهی ازمنکردارند وخود آنرا مرتکب می شوند .


( نهج البلاغة – دشتی – خ 129 – ص 246 )


5 -  بستن راه عبور ومرورمردم .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثٌ ، مَلعُونٌ مَلعُونً مَن فَعَلَهُنَّ ، المُغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزّٰالِ ، وَالمٰانِعُ المٰاءَ المُنتٰابَ، وَالسّٰادُ الطَّرِیقَ المَسلُوکَ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


سه چیزاست که هرکس آنها را انجام دهد ملعون است ملعون است : کسی که درسایه گاه ها که مردم می نشینند مد فوع کند ، کسی که جلونوبت آب ( دیگران ) را بگیرد ، وکسی که راه عبور ومرور مردم را ببند د .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330)

 

6 -  بدعت گذاری ( نوپدید آوری برخلاف دین ) . 


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :

لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقاللَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ، برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی که برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

7-  بنده درهم ودینار شدن .


الف -  قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن عَبَدَ الدِّینٰارَوَالدِّرهَمَ .


رسول خدا (ع) فرمود :


ملعون است ملعون است ، کسی که بنده درهم ودینارباشد .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330 )


ب -  قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لُعِنَ عَبدُ الدِّینٰار، لُعِنَ عَبدُ الدِّرهَمِ .


رسول خدا (ع) فرمود :


بندۀ درهم لعنتشده است ، بندۀ دینار لعنت شده است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330 )


8 -  پناه دادن به بدعت گذاروقا تل .


قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ، برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی گه برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

9-  پناه دادن – سرپناه - به زن آوازه خوان ورقّاصة .


قالَ الصّادِقُ (علیه السلام ) :


وَالمُغَنِّیَةُ مََلعُونَةٌ وَمَن آوٰاهٰا وَآکِلُ کَسبِهٰا مَلعُونٌ .


امام صادق ( ع ) فرمود :


زن آوازه خوان ورقّاصة ملعون است وکسی که اورا سرپناه دهد وازدرآمداوامرارمعاش کند ملعون است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

10-  تازیانه زدن به مردم ( بدون حدّ شرعی ) .


قال رسول الله ( صلّ الله عیه وآله ) :


مَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا أَوآویٰ مُحدِ ثًا فَعَلَیهِ لَعنَةَ اللهِ وَالمَلائِکَةِ وَالنّٰاسِ أَجمَعِینَ ، قِیلَ : یٰا رَسُولَ اللهِ ، مَاالحَدَ ثُ ؟ قٰالَ : مَن جَلَدَ بِغَیرِحَدٍّ أَوقَتَلَ بِغَیرِحَقٍّ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


هرکس حادثه ای بیافریند یا حادثه آفرین را پناه دهد لعنت خداوفرشتگان ومردم ، همه، براوباد ، عرض شد: ای رسول خدا ! مقصودازحادثه چیست ؟ فرمود : کسی که بی انکه پای حدّی درمیان باشد تازیانه بزند ، یاکسی را به ناحق بکشد


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

11 -  ترک امربه معروف .


12 -  ترک نهی ازمنکر.


قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


إِنَّ الأَحبٰارَمِنَ الیَهُودِ وَالرُّهبٰانَ مِنَ النَّصٰاریٰ لَمّٰا تَرَکوا الأَمرَبِالمَعرُوفِ وَالنَّهیَ عَنِ المُنکَرِلَعَنَهُمُ اللهُ عَلٰی لِسٰانِ أَنبِیٰائِهِم ، ثُمَّ عُمُّوا بِالبَلاءِ .


رسول خدا (ص) فرمود :


هنگامی که روحانیون یهود وراهبان نصارا، امربه معروف ونهی ازمنکررا ترک کردند ، خداوند به زبان پیامبرانشان آنان را لعنت کرد وآنکاه بلا همۀ آنهارا گرفت .


( میزان الحکمة ، ج 11 _ ص 5326 )

 

13 -  تشابه مرد به زن ( زن نمایی مرد )


14 -  تشابه زن به مرد ( مرد نمایی زن  )


قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ، بروکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی گه برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )


قٰاالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


أَربَعَةٌ لُعِنُوا فِی الدُّنیٰا وَالآخِرَةِ وَأمَّنَتِ المَلائِکَةُ : رَجُلٌ جَعَلَهُ اللهُ ذَ کَرًا فَأَنَّثَ نَفسَهُ  تَشَبَّهَ بِالنِّسٰاءِ ، وَامرَأَةٌ جَعَلَها اللهُ أُنثیٰ فَتَذَ کَّرَت نَفسَها وَتَشَبَّهَت بِالرِّجٰالِ ، وَالَّذِی یُضِلُّ الأَعمی ، وَرَجُلٌ حَصُورٌوَلَم یَجعَلِ اللهُ حَصُورًا إلا یَحییَ بنَ زَکَرِیّا .


رسول خدا (ص) : فرمود :


چهارنفرند، که دردنیا وآخرت لعنت شدند وفرشتگان آمین گفتند : مردی که خداوند اورا مذکّرآفریده ، خودرا مؤنث وزن قراردهد وبازن صفتی وزن نمایی خودرا بصورت زنان درآورد ، وزنی که خداونداورامؤنث آفریده ، خودرا مذکّرومرد قرارداده وبا مرد صفتی  و مرد نمایی خودرا به صورت مردها درآورد، وکسی که نا بینارا ازراه منحرف سازد ، ومرد زن گریز ؛ (زیرا) خداوند جزیحیی بن زکریّا کسی را زن گریزقرارنداده است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330 )


أبوهریرة : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) الرَّجُلَ یَلبَسُ لِبسَةَ المَرأَةِ .


أبوهریرة می گوید : پیامبرخدا (ص) مردی را که پوشش زنانه بپوشد لعنت فرموده .


( میزان الحکمة ، ج – ص 5328 )


عٰائشة : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) الرَّجلَةَ مِنَ النِّسٰاءِ .


عایشة می گوید : پیامبرخدا (ص) زنان مرد نمارا لعنت فرمود .


( میزان الحکمة ، ج 11 – 5328 )

 

15 -  جا دوگری .


قالَ الصّادِقُ ( علیه السلام ) :


وَالسّٰاحِرُمَلعُونٌ ...


امام صادق ( ع ) فرمود :


جادوگر، ملعون است


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 6328 )


16 -  جدایی انداختن بین مادروفرزند .


أبوموسیٰ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) مَن فَرَّقَ بَینَ الوٰالِدَةِ وَوَلَدِهٰا .


أبوموسی می گوید : پیامبرخدا (ص) کسی را که میان مادروفرزندش جدایی افکند ، لعنت فرمود.


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

17 -  جلوگیری ازآب ( جلونوبت آب را گرفتن ) .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثٌ ، مَلعُونٌ مَلعُونً مَن فَعَلَهُنَّ ، المُغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزّٰالِ ، وَالمٰانِعُ المٰاءَ المُنتٰابَ، وَالسّٰادُ الطَّرِیقَ المَسلُوکَ .

رسول خدا ( ص ) فرمود :


سه چیزاست که هرکس آناها را انجام دهد ملعون است ملعون است : کسی که درسایه گاه ها که مردم می نشینند مد فوع کند ، کسی که جلونوبت آب ( دیگران ) را بگیرد ، وکسی که راه عبور ومرور مردم را ببند د .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330)

 

18 -  خا لکوبی کردن .


19 -  به خالکوب مراجعه نمودن .


قالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) عَشرَةً : ... وَالوٰاشِمَةَ ، وَالمُستَوشِمَةَ لِلحُسنِ .


، زن خالکوب ، زنی که برای زیبایی به خالکوب مراجعه کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

20 -  خیانت به زن برادردینی .


قالَ الباقِرُ (علیه السلام ) :


مَن نَظَرَإِلٰی فَرجِ إِمرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلا خٰانَ أَخٰاهُ فِی إِمرَأَتِهِ ، وَرَجُلا إحتٰاجَ النّٰاسُ إِلَیهِ لِیُفَقِّهَهُم فَسَأَلَهُمُ الرِّشوَةَ .


امام باقر (ع) فرمود :


رسول خدا لعنت فرمود، کسی راکه به شرمگاه زن نامحرم بنگرد ، ومردی را که به زن برادر( دینی ) خودخیانت کند ، ومردی را که مردم برای فهم دین خودبه اونیاز پیدا کنند واوازآنان رشوه  طلب کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

21 -  ذِ بح ( بریدن سرحیوان ) بنام غیرخدا .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَیرِ اللهِ .


لعنت خدابرکسی که برای غیرخدا ( وبنام غیراو ) ذبح کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

22 -  ربا گرفتن وربا خواری.


23 -  ربا دادن .


24 -  گواه وواسطه ربا شدن .


25 -  قرارداد ربا نوشتن .


قالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) عَشرَةً : آکِلَ الرِّبٰا ، وَمُوکِلَهُ ، وَشٰاهِدَ یهِ ، وَکٰاتِبَهُ ، وَالوٰاشِمَةَ ، وَالمُستَوشِمَةَ لِلحُسنِ ، وَمٰانِعَ الصَّدَ قَةِ ، وَالمُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَکٰانَ یَنهیٰ عَنِ النَّوحِ وَلَم یَقُل : لَعَنَ .


امام علی (ع ) فرمود :


رسول خدا (صلّ الله علیه وآله ) ده نفررا لعنت فرمود : ربا خوار، ربا دهنده ، گواهان بر( دادوستاند) ربا ، نویسنده آن ، زن خالکوب ، زنی که برای زیبایی به خالکوب مراجعه کند ، کسی که ازدادن زکات خودداری ورزد ، ومحلّل وکسی که محلّل گیرد ، ورسول خدا ازنوحه گری نهی می فرمود ، ولی تعبیر به لعنت را درباره آن به کار نبرد


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

26 -  رشوه دادن .


27 -  رشوه گرفتن .


28 -  رشوه را واسطه شدن .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ الرّٰاشِی ، وَالمُرتَشِی ، وَالمٰاشِی بَینَهُمٰا .


رسول خدا (ص) فرمود :


لعنت کند خدا، بررشوه دهنده ، ورشوه گیرنده ، وواسطه میان آن دو.


( میزان الحکمة ، ج – ص 5326 )


قالَ الباقِرُ (علیه السلام ) :


مَن نَظَرَإِلٰی فَرجِ إِمرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلا خٰانَ أَخٰاهُ فِی إِمرَأَتِهِ ، وَرَجُلا إحتٰاجَ النّٰاسُ إِلَیهِ لِیُفَقِّهَهُم فَسَأَلَهُمُ الرِّشوَةَ .


امام باقر (ع) فرمود :


رسول خدا لعنت فرمود، کسی راکه به شرمگاه زن نامحرم بنگرد ، ومردی را که به زن برادر( دینی ) خودخیانت کند ، ومردی را که مردم برای فهم دین خودبه اونیاز پیدا کنند واوازآنان رشوه  طلب کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

29 -  کتک - زدنِ مردم ( به ناحق کتک زدن مردم )


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :

لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ،و برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی که برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

30 -  زن گریزی .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


أَربَعَةٌ لُعِنُوا فِی الدُّنیٰا وَالآخِرَةِ وَأمَّنَتِ المَلائِکَةُ : ... وَرَجُلٌ حَصُورٌوَلَم یَجعَلِ اللهُ حَصُورًا إلا یَحییَ بنَ زَکَرِیّا .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


چهارنفرند، که دردنیا وآخرت لعنت شدند وفرشتگان آمین گفتند : ... ، ومرد زن گریز؛ (زیرا) خداوند جزیحیی بن زکریّا کسی را زن گریزقرارنداده است


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330 )

 

31 -  سعایت بین زن وشوهر(بهم زدن زند گی وجداکردن آنان) .


قالَ رَسُول اللهُ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثَةٌ لَعَنَهُمُ اللهُ تَعٰالٰی : رَجُلٌ رَغِبَ عَن وٰالِدَیهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ رَجُلٍ وَإِمرَأَةٍ یُفَرِّقُ بَینَهُمٰا ثٌُمَّ یَخلُفُ عَلَیهٰا مِن بَعدِهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ المُؤمِنِینَ بِالأَحٰادِیثِ لِیَتَبٰاغَضُوا وَیَتَحٰاسَدُوا .


رسول خدا (ع) فرمود :


سه کسند ، خدا آنهارا لعنت کرده است : کسی که به پدر ومادرخود بی اعتنا یی کند ، وکسی که میان مرد وزنی سعایت کند، تامیان آنها جدایی افکند وسپس خودش با زن او ازدواج کند ، وکسی که میان مؤمنان سخن چینی کند ، تا آنان نسبت به یکدیگر دشمنی وحسادت ورزند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

32 -  سعایت بین مؤمنین ( بهم زدن میانه ورابطه آنان) .


قالَ رَسُول اللهُ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثَةٌ لَعَنَهُمُ اللهُ تَعٰالٰی : رَجُلٌ رَغِبَ عَن وٰالِدَیهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ رَجُلٍ وَإِمرَأَةٍ یُفَرِّقُ بَینَهُمٰا ثٌُمَّ یَخلُفُ عَلَیهٰا مِن بَعدِهِ ، وَرَجُلٌ سَعٰی بَینَ المُؤمِنِینَ بِالأَحٰادِیثِ لِیَتَبٰاغَضُوا وَیَتَحٰاسَدُوا .


رسول خدا (ع) فرمود :


سه کسند ، خدا آنهارا لعنت کرده است : کسی که به پدر ومادرخود بی اعتنا یی کند ، وکسی که میان مرد وزنی سعایت کند، تامیان آنها جدایی افکند وسپس خودش با زن او ازدواج کند ، وکسی که میان مؤمنان سخن چینی کند ، تا آنان نسبت به یکدیگر دشمنی وحسادت ورزند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

33 -  عمل قوم لوط ( هم جنسگرائی مردها ) .


قالَ رَسُول اللهُ ( صلّ الله علیه وآله ) :

لَعَنَ اللهُ مَن عَمِلَ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ .


لعنت خدابرکسی که عمل قوم را انجام دهد .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

34 -  غیبگوئی .


قالَ الصّادِقُ (علیه السلام ) :


وَالکٰاهِنُ مَلعُونٌ ...


امام صادق ( ع ) فرمود :


غیبگو، ملعون است .


میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )


35 -  قطع کردن درخت سِدر .


لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) مَن قَطَعَ السِّد رَ.


پیامبرخدا (ص) ، کسی راکه درخت سِدررا قطع کند ، لعنت فرمود .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )


36 -  کشتن مردم ( به ناحق کشتن ) .


قال رسول الله ( صلّ الله عیه وآله ) :


مَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا أَوآویٰ مُحدِ ثًا فَعَلَیهِ لَعنَةَ اللهِ وَالمَلائِکَةِ وَالنّٰاسِ أَجمَعِینَ ، قِیلَ : یٰا رَسُولَ اللهِ ، مَاالحَدَ ثُ ؟ قٰالَ : مَن جَلَدَ بِغَیرِحَدٍّ أَوقَتَلَ بِغَیرِحَقٍّ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


هرکس حادثه ای بیافریند یا حادثه آفرین را پناه دهد لعنت خداوفرشتگان ومردم ، همه، براوباد ، عرض شد: ای رسول خدا ! مقصودازحادثه چیست ؟ فرمود : کسی که بی انکه پای حدّی درمیان باشد تازیانه بزند ، یاکسی را به ناحق بکشد


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ،و برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی که برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .

( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

37 -  لعنت کردن به پد ومادر .


38 -  مُحلّل شدن .


39 -  مُحلّل گرفتن .


قٰالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .

فقالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ،و برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی که برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )


ٰقالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) عَشرَةً : ... وَالمُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ .


ومحلّل ( کسی که محلل شود )  وکسی که محلّل گیرد  *.


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )


* - مقصود کسی است که پس ازسه طلاقه کردن همسرخود برای این که براو حلال شود ، محلّل ( حلال کننده ) بگیرد وبا اوشرط کند که پس از نزدیکی وی را طلاق دهد تا بتواند دوباره با آن ازدواج نماید . 

 

40-  دَ فع - مَد فوع - درسایه گاه مردم ( سایه ای که مردم می نشینند )


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


ثَلاثٌ ، مَلعُونٌ مَلعُونً مَن فَعَلَهُنَّ ، المُغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزّٰالِ ، وَالمٰانِعُ المٰاءَ المُنتٰابَ، وَالسّٰادُ الطَّرِیقَ المَسلُوکَ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


سه چیزاست که هرکس آناها را انجام دهد ملعون است ملعون است : کسی که درسایه گاه ها که مردم می نشینند مد فوع کند ، کسی که جلونوبت آب ( دیگران ) را بگیرد ، وکسی که راه عبور ومرور مردم را ببند د .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5330)

 

41 -  منحرف کردن نابینا ازراه .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ مَن کَمَّهَ الأَعمٰی عَنِ السَّبِیلِ .


رسول خدا (ص) فرمود :


لعنت خدابرکسی که نابینارا ازراه منحرف کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


أَربَعَةٌ لُعِنُوا فِی الدُّنیٰا وَالآخِرَةِ وَأمَّنَتِ المَلائِکَةُ ... وَالَّذِی یُضِلُّ الأَعمی .


رسول خدا (ص) فرمود :


چهارنفرند، که دردنیا وآخرت لعنت شدند وفرشتگان آمین گفتند : ... وکسی که نا بینارا ازراه منحرف سازد .

 

42 -  منجّمی (باعلم نجوم ازغیب خبردادن) .


قال الصّادق ( علیه السلام ) :


أَلمُنَجِّمُ مَلعُونٌ وَالکٰاهِنُ مَلعُونٌ وَالسّٰاحِرُمَلعُونٌ و وَالمُغَنِّیَةُ مََلعُونَةٌ و وَالمُغَنِّیَةُ مََلعُونَةٌ وَمَن آوٰاهٰا وَآکِلُ کَسبِهٰا مَلعُونٌ .


امام صادق (ع ) فرمود :


منجّم ، ملعون است ، و غیبگو، ملعون است ، و جادوگر، ملعون است ، و زن آوازه خوان ، ملعون است ، و وکسی که اورا سرپناه دهد وازدرآمداوامرارمعاش کند ملعون است .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328)

 

43 -  ( مانع الزّکاة ) ندادن زکات .


قالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) عَشرَةً : ... وَمٰانِعَ الصَّدَ قَةِ .


و کسی که ازدادن زکات خودداری ورزد .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328)

 

44 -  نسبت دادن خود بغیر پدر .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعٰی إِلٰی غَیرِ أَبِیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدابرکسیکه خودرا به غیر پدرش نسبت دهد .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )


45 -  نسبت دادن خود به غیر خانواده خویش .


46 -  ادعای - نسب نامعلوم – بگوید نسب من معلم نیست .


قالَ رَسُولُ اللهِ ( صلّ الله علیه وآله ) :


لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ ، وَمَن یُوالِی غَیرَمُوٰالِیهِ ، وَمَنِ ادَّعٰی نَسَبًا لایُعرَفُ ، وَالمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجٰالِ بِالنِّسٰاءِ ، وَالمُتَشَبِّهٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ بِالرِّجٰالِ ، وَمَن أَحدَ ثَ حَدَ ثًا فِی الإِسلامِ آَوآویٰ مُحدِ ثًا ، وَمَن قَتَلَ غَیرَ قٰاتِلِهِ ، آَوضَرَبَ غَیرَضٰارِبِهِ وَمَن لَعَنَ أَبَوَیهِ .فقاالَ رَجُلٌ : یٰارَسُولَ اللهِ ، أَیُوجَدُ رَجُلٌ یَلعَنُ أَبَوَیهِ ؟! فَقٰالَ : نَعَم ، یَلعَنُ آبٰاء الرِّجالِ وَأُمَّهٰاتِهِم فَیَلعَنُونَ أَبَوَیهِ .


رسول خدا ( ص ) فرمود :


لعنت خدا برمحلّل وکسی که محلّل می گیرد ،و برکسی که خودرا به غیر وابسته اش نسبت دهد ، وبرکسی که برای خود نسبت نامعلومی مدعی شود ،

وبرمردان زن نما وزنان مرد نما ، وبرکسی که دراسلام حادثه ای ( قتل نفس یا بدعت ) پدید آورد یا حادثه آفرین را پناه دهد ، وبرکسی که غیرقاتل خودرا بکشد یا کسی را بزند که اورا نزده است ، وبرکسی که پدرومادرخودرا لعنت کند .

عرض شد : ای رسول خدا ! آیا کسی پیدا می شود که والدین خودرا لعنت کند ؟ فرمود : آری ، پدر ومادر مردم را لعنت می کند وآنها متقابلا والدین اورا لعنت می کنند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5326 )

 

47 -  نگاه به عورت وشرمگاه زن نامحرم .


قالَ الباقِرُ (علیه السلام ) :

مَن نَظَرَإِلٰی فَرجِ إِمرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ ، وَرَجُلا خٰانَ أَخٰاهُ فِی إِمرَأَتِهِ ، وَرَجُلا إحتٰاجَ النّٰاسُ إِلَیهِ لِیُفَقِّهَهُم فَسَأَلَهُمُ الرِّشوَةَ .

امام باقر (ع) فرمود :

رسول خدا لعنت فرمود، کسی راکه به شرمگاه زن نامحرم بنگرد ، ومردی را که به زن برادر( دینی ) خودخیانت کند ، ومردی را که مردم برای فهم دین خودبه اونیاز پیدا کنند واوازآنان رشوه  طلب کند .


( میزان الحکمة ، ج 11 – ص 5328 )

 

48 -  نهی کننده ازمنکرکه خودآن را انجام می دهد .


قالَ عَلِیٌّ (علیه السلام ) :


لَعَنَ اللهُ الآمِرِینَ بِالمَعرُوفِ اَلتّٰارِکِینَ لَهُ ، وَالنّٰاهِینَ عَنِ المُنکَرِ اَلعٰامِلِینَ بِهِ .


علی (ع ) فرمود : خداوند لعنت کند برکسانی که امربه معروف می کنند وخود آنرا ترک می نمایند ، ونهی ازمنکردارند وخود آنرا مرتکب می شوند .


( نهج البلاغة – دشتی – خ 129 – ص 246 )


الحمد لله ربّ العالمین


کتاب : اثر گناه درزندگی انسان .

تالیف : عمران عزتی

دسته ها :
X